Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

STATUT

Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

Warszawa 00-270, ul. Krzywe Koło 30/3

 

STATUT

tekst jednolity (ze zmianami uchwalonymi na Walnym Zgromadzeniu Delegatów-Członków w dniu 9.01.2009 r.)

 

Rozdział I      POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, zwane dalej Stowarzyszeniem, ma na celu organizowanie rajdów motocyklowych do miejsc mordu i pochówku patriotów polskich gdziekolwiek one się znajdują, popularyzację prawdy historycznej o golgocie polskich patriotów, którzy zostali zamordowani za wierność Polsce – swojej Ojczyźnie.

 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

 

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

§ 7

1. Celami Stowarzyszenia są w szczególności:

a) organizowanie rajdów motocyklowych do miejsc mordu i pochówku patriotów polskich, gdziekolwiek one się znajdują,

b) pielęgnowanie tradycji narodowych, oraz popularyzacja patriotycznych postaw patriotów polskich w przełomowych okresach historii,

c) udzielanie pomocy Polakom na Wchodzie (tj. zamieszkałym na terenie byłych republik ZSRS).

2. Stowarzyszenie realizuje cele przez:

a) organizowanie rajdów motocyklowych,

b) upowszechnianie wiedzy o historii związanej z mordem patriotów polskich,

c) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,

d) gromadzenie funduszy na cele Stowarzyszenia,

e) organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków stowarzyszenia.

 

§ 8

Stowarzyszenie, celem realizacji swych statutowych celów, może ustanowić pełnomocników Zarządu – merytorycznych i terenowych.

 

§ 9

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnie obowiązujących zasadach.

 

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być motocykliści, którzy przynajmniej raz byli uczestnikami Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, a także sympatycy Stowarzyszenia, w znaczny sposób wspierający jego działalność.

2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która jest w stanie przyczynić się lub przyczynia się w znacznym stopniu do rozwoju idei Stowarzyszenia.

4. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w działalności statutowej władz Stowarzyszenia.

5. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania regularnych składek.

 

§ 11

Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się przyjęciem kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

 

§ 12

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

a) swoją postawą i działaniami przyczynić się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, dbać o jego dobre imię,

b) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

c) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regularnie opłacać składki.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

b) może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

c) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,

d) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,

e) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

§ 13

1. Osoby fizyczne i prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia, przez złożenie deklaracji Zarządowi, w której zobowiążą się do udzielania Stowarzyszeniu pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej.

2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje Zarząd.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

4. Członkiem Honorowym Zarządu lub Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła, lub może wnieść wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

5. Członkowie honorowi i wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym, wymienionych w par. 12 ust. 2 pkt. b – e.

 

§ 14

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,

2) wykluczenie przez Zarząd:

a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,

d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia,

e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku orzeczenia sądu,

f) śmierci członka.

 

§ 15

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

 

Rozdział II   WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie.

b) Zarząd.

c) Komisja Rewizyjna.

d) Sąd Koleżeński.

2. Członkowie zwyczajni wybierają w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, na zgromadzeniach w proporcji: 1 delegat na 10 członków zwyczajnych. Zgromadzenia winny odbyć się najpóźniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. Pierwsze Władze Stowarzyszenia wybiera Walne Zgromadzenie Członków Założycieli.

4. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 

§ 17

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Delegatów.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na 12 miesięcy, lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek minimum trzech członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich delegatów w skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4. W Walnym Zgromadzeniu mogą także uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie honorowi oraz wspierający i zaproszeni goście.

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie zmian statutu,

g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.

j) powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,

k) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów delegatów obecnych.

7. Zmiany statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy delegatów Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

8. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.

 

§ 19

1. Zarząd składa się z 7 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i od 3 do 7 innych członków Zarządu.

2. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 5 letnią kadencję.

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

4. Do kompetencji Zarządu należy:

a) realizacja celów statutowych

b) sporządzanie planów działalności

c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia

d) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

h) ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

§ 20

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków zwyczajnych wybranych przez Walne Zgromadzenie, w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz od 1 do 3 członków.

2. Do kompetencji  Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia (nie rzadziej jak raz w roku)

b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia

d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 

§ 21

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw spornych członków i zakresu działania Stowarzyszenia i jego członków, poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.

3. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

4. Sąd Koleżeński zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia.

5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

6. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.

 

§ 22

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w par. 19–21 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.

W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 23

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz ofiarności publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

 

§ 24

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie ujętych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o Stowarzyszeniach. 

<< WPŁATY : 20 zł - Anonimowy Darczyńca (15-02-2013) / 80 zł - Krzysztof Katczuk (15-02-2013) / 200 zł - Anonimowy Darczyńca "na rzecz Wileńskiego Hufca Maryi" (08-03-2013) / 1,19 zł - "Motorizer" "symboliczna złotówka" (11-03-2013) / 200 zł - Grażyna i Tadeusz Wiśnik, Warszawa "dar dla dzieci z kresów" (04-04-2013) / 37,08 zł - Anonimowy Darczyńca (05-04-2013) / 100 zł - Falarz Edward, Kraków (05-04-2013) / Janina Odzierej Kneptuna, Legnica (05-04-2013) / 150 zł - Piotr Ostrowski, Gdańsk (05-04-2013) / 100 zł - Małgorzta Mańka, Poznań (08-04-2013) / 40 zł - Janina Zborowska, Legnica (10-04-2013) / 1000 zł - "zebranych podczas uroczystości poświęcenia tablic "Golgoty Wschodiu i Smoleńskiej" w Płocku, w dniu 14 kwietnia 2013 r. / 100 zł - Kazimierz Kaja, Mszana Dolna (15-04-2013) / 400 zł - Frank Stępień, Benfleet (15-04-2013) / 250 zł - Alina Bachowska, Kraków (16-04-2013) / 100 zł - Daniel Cetlicer, Starachowice (18-04-2013) / 120 zł - Bogumił Kubiak, Wrocław (18-04-2013) / 700 zł - Stowarzyszenie Więzionych Internowanych, Częstochowa (26-04-2013) / 500 zł - Krzysztof Bazydło "darowiznę proszę przekazać na zakup różańców", Włocławek (29-04-2013) / 1,14 zł – Pan Rafał Grunt, Warszawa (2.05.2013) / 780,00 zł – Pani Jadwiga Bednarska Wielkopolska, Związek Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego w Lublinie (8.05.2013)/ 100,00 zł – Pani Teresa Kicińska Kurdziel, Sosnowiec (14.05.2013) / 100,00 zł – Pani Maria Oleksiejuk, Warszawa (16.05.2013)/ 300,00 zł – Pan Jan Olszewski, Elbląg (21.05.2013) / 200,00 zł – Pani Stanisława Alicja Komorowska wraz z mężem, Biała Rawska (29.05.2013) / 1.500,00 zł – Pani Zuzanna Maria Burchard, Warszawa (29.05.2013) / 1.000,00 zł – Pani Teresa Stanisława Kołek, Wrocław (31.05.2013) / 150,00 zł - Pan Witold Biernacki z Olsztyna (24-06-2013) / 100,00 zł - Pani Izabela Przybylska ze Słomnik (17-07-2013) / 30,00 zł – Pan Andrzej Kacperski z Pruszkowa. Na cele statutowe.(05-08-2013) / 100,00 zł – Pan Zbigniew Wołoszyn z Gorzowa Wielkopolskiego. Dar serca na Motocyklowy Rajd Katyński (11.08.2013) / 1500,00 zł Pan Julian Wyszomirski z Warszawy. Darowizna dla Polaków na Kresach Rzeczypospolitej. (13-08-2013) / 50,00 zł Państwo Maria i Jerzy Malinowscy z Komorowa. Darowizna na cele statutowe (13-08-2013) / 200,00 zł – Pani Zofia Maria Janik z Warszawy. Dar. (13.08.2013) / 200,00 euro – Pani Halina Aston z Niemiec. Dar dla Polaków na Kresach. (15.08.2013) / 50,00 zł Anonimowy darczyńca (15-08-2013) / 50,00 zł – Pan Andrzej Kozłowski z Karczyna Wieś (12.08.2013) / 100,00 zł – Pani Wanda Maria Adamczuk z Lublina. Dar na cele statutowe. (13.08.2103) / 100,00 zł – Pani Otylia Latała z Łowicza (14.08.2013) / 100,00 zł – Pani Maria Pernach z Warszawy (22.08.2013) / 150,00 zł – Pani Małgorzata Mrozińska z Radomia. Dar dla Rodaków na Kresach (22.08.2013) / 300,00 zł – Pani Anna Gołębiewska z Warszawy. Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia (30.08.2013) / 100,00 zł. – Nieznany Darczyńca, suma przekazana pod Kościołem Św. Aleksandra, na Placu 3- Krzyży, - dla Polaków na Kresach. (11.07.2013) / 30,00 zł. – Pan Andrzej Kacperski z Pruszkowa – wpłata na cele statutowe. (05.08.2013) / 100,00 zł. – Pan Zbigniew Wołoszyn z Gorzowa Wielkopolskiego – dar serca na Motocyklowy Rajd Katyński (11.08.2013) / 200,00 zł. – Pani Maria Zofia Janik-Czachor z Warszawy – Dar (13.08.2013) / 50,00 zł. – Państwo Maria i Jerzy Malinowscy z Komorowa – darowizna na cele statutowe. (13.08.2013) / 1.500,00 zł. Pan Julian Wyszomirski z Warszawy – darowizna. (13.08.2013) / 50,00 zł. – Nieznany Darczyńca – dla Polaków na Kresach. (19.08.2013) / 1.000,00 zł. – Pan Bogdan Czerwiński ZPUH STOL-DOM – Dar dla polskich dzieci na Kresach. (19.08.2013) / 200,00 zł. Pan Sławomir Janus z Pierzchnicy – Dar dla polskich dzieci na Kresach (19.08.2013) / 2.560,08 zł. – Pani Jolanta Chełmińska wraz z pracownikami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Administracji Zespolonej – na podarunki dla dzieci w czasie Rajdu. (19.08.2013) / 160,00 zł. – Pan Henryk Kowalczyk z Ostrowia Mazowieckiego – Dar dla Polaków na Kresach. (20.08.2013) / 500,00 zł. – Pan Czesław Straczyński z Gidle – GRATULACJE (20.08.2013) / 100,00 zł. – Pani Danuta Somczyńska-Stępka z Warszawy – na dary rajdowe (20.08.2013) / 100,00 zł. – Pan Grzegorz Kowalski z Sulejówka – darowizna na Rajd Katyński (21.08.2013) / 40,00 zł. – Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – wpłata na Rajd Katyński (21.08.2013) / 1.000,00 zł. – Pani Elżbieta Knyziak z Warszawy – dar dla polskich dzieci na Kresach. (22.08.2013) / 100,00 zł. – Państwo Lucyna i Tadeusz Szula z Okuniewa – darowizna. (22.08.2013) / 70,00 zł. – Pani Anna Walendzik z Warszawy – na cele statutowe Rajdu Katyńskiego (26.08.2013) / 250,00 zł. – Pani Janina z Placu Zamkowego – dla Polaków na Kresach (26.08.2013) / 50,00 zł. – Pani Helena i Józef Przybylscy ze Słomnik – darowizna (3.09.2013) / 50,00 zł. – Pani Jadwiga Rudz z Warszawy – dla dzieci na Kresach (16.09.2013) / 100,00 zł. – Wiesław Michał Bojarski z Lublina – darowizna (27.09.2013) / 30,00 zł. – Pani Łucja Janina Wojtczak z Góry – dar (27.09.2013) / 100,00 zł. – Pani Maria Wróbel z Gdyni – na organizacyjne cele rajdów (30.09.2013) / 50,00 zł. – Pan Mieczysław Józef Czajkowski z Gdańska – darowizna (1.10.2013) / 200,00 zł. – Pani Stanisława Pikula z Modliborzyc – wpłata. (9.10.2013) / 30,00 zł. – Pan Zbigniew Grabowski z Bojano – dar dla Polaków na Wschodzie. (10.10.2013) / 1.000,00 zł. Pani Danuta Somczyńska-Stępka z Warszawy – na odbudową kościoła w Okopach Świętej Trójcy. (15.10.2013) / 300,00 zł. – Pan Leszek Patejuk Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOPLAN z Wołomina – dary dla Polaków na Kresach. (21.10.2013) / 30,00 zł. – Pani Lidia Wolf z Sadowa – Darowizna. (28.10.2013) / 30,00 zł. – Pan Zbigniew Grabowski z Bojano – dar dla Polaków na Wschodzie. (12.11.2013) / 50,00 zł. – Pan Mieczysław Mleczko z Bielan Wrocławskich – darowizna na cele statutowe. (14.11.2013) / 500,00 zł. – Pan Czesław Strączyński z Częstochowy – wpłata na Rajd Katyński. (20.11.2013) / 20,00 zł. – Nieznany ofiarodawca na pogrzebie Pani Marianny Popiełuszko – na światełko na kresowych grobach. (25.11.2013) / 30,00 zł. – Pan Zbigniew Grabowski z Bojano – na dary dla Polaków na Wschodzie. (10.12.2013)<<DARY RZECZOWE : Książki dla Polskich dzieci na Kresach - Gimnazjum "Ofiar Katynia" w Lisiej Górze. /Książki-polska literatura klasyczna,polska literatura dla dzieci,książki-historia Polski,przybory szkolne - Uczniowie Szkoła Podstawowa w Bogdance powiat brzeziński,województwo łódzkie/ Artykuły i przybory szkolne o wartości 2.000,00 zł (06.07.12) - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY, Region Śląsko-Dąbrowski, ZARZĄD REGIONU. / Książki, zabawki, przybory szkolne, zebrane w szkołach: -Gimnazjum Nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Twardej Warszawa -Szkoła Podstawowa Nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie-XXII LO im. Jose Marti w Warszawie. / Książki o tematyce historycznej, patriotycznej, płyty CD - Pani Wanda Schultz, Pruszków. / Materiały szkolne o wartości 1000,00 zł - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Wołomin, ul. Graniczna 1, Prezes Zarządu, Paweł Solis. / Materiały szkolne o wartości 1228,00 zł - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 34, Wołomin, Prezes - Ireneusz Maślany. / 100 szt. książek „Historia Polski” o wartości ok. 2000,00 zł - Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o. Oddział NAFTGAZ w Wołominie, ul. Łukasiewicza 11, Prezes Jerzy Nalepa. / Środki spożywcze o wartości ok. 500,00 zł - TRANZBET Piotr Piotrowski, ul. Mińska 40, Wołomin. / Słodycze (ok. 62 kg) – Tago Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego Tadeusz Gołębiewski, Ciemne, ul. Wołomińska 125, Radzymin. / Środki czystości o wartości ok. 1500,00 zł - DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A., ul. Łukasiewicza 11a, Wołomin, Prezes Bogdan Władysław Domagała. / 50 plecaków o wartości 1500,00 zł – BJM Sp. z o.o., Wiceprezes Iwona Dorota Klimek i Barbara Stefania Myszk, ul. Wileńska 51 bud. A lok. nr 1, Wołomin. / Słodycze (ok. 90 kg) - Józef Tokarski, ul. Wileńska 43, Wołomin. / Buty i materiały szkolne o wartości ok. 550,00 zł - Zakład Energetyki Cieplnej w Wołomini, Sp. z o.o. , ul. Szosa Jadowska 49, Wołomin Prezes Zarządu Edward Olszowy. / 35 plecaków szkolnych o wartości 1035,00 zł - Przedsiębiorstwo Usługowe "UNIWERS" Zdzisław Kuniczuk, ul. Krasickiego 19, Ustka. / Materiały szkolne o wartości 986,00 zł - Andrzej Saulewicz HYDRO-INSTAL, ul. Żytnia 6 Wołomin. / Materiały szkolne o wartości 986,00 zł – Włodzimierz Królik "KROL" Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno Instalacyjnych, ul. Łukasiewicza 9G, Wołomin.  / Albumy „Perła wschodu” o wartości 600,00 zł oraz Słodycze ok. 62 kg - P.H.U. Jan Zientara S.C.  J.D.A.A. Zientara, ul.Szosa Jadowska 53, Wołomin. / Albumy i książki o wartości ok. 300,00 zł – Pani Maria Krukowska, ul. Mariańska, Wołomin. / 3 paczki książek – Ks. Sylwester Sienkiewicz, Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, ul. Kościelna 56, Wołomin. / Albumy o wartości 300,00 zł - Edward Olszowy, Wołomin. / 10 plecaków szkolnych o wartości 300,00 zł - Konrad Rytel wice starosta wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, Wołomin. / 7 plecaków o wartości 203,00 zł - Krzysztof Kuc, ul. Chrobrego, Wołomin. / 2 kartony słodyczy - Cadbury WEDEL, ul. Zamoyskiego 28/30, Warszawa. / Albumy i materiały szkolne - Urząd Miasta Kobyłka, Pan Burmistrz Robert Roguski, ul. Wołomińska 1, Kobyłka. / Słodycze (ok. 70 kg) - PPHU Bomilla Sp. z.o.o Włocławek, ul. Wyszyńskiego 11/13, Włocławek. / Produkty spożywcze (chleby, maca, poduszeczki, etc.) 700 opakowań - Chaber S.A., Al. Prymasa Tysiąclecia 83, Warszawa. / Przybory szkolne, plecaki (1 paleta) - Zdzisław Struzik, Parafia Dobrego Pasterza Warszawa Wola ul Szczecińskiego 5. / Przybory szkolne, pamiętniki, zeszyty, zabawki, bryloczki, książki (3 kartony) – The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 26, Warszawa. / Książki, zabawki szkolne, przybory – Indywidualni, anonimowi darczyńcy. / Elementarze do nauki j. polskiego 40 egz. o wartości ok. 2000,00 zł - Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie ul Hlonda 1, Warszawa. / Materiały promocyjne (notatniki, mapy, etc.) - Mirosław Treter, Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, Suwałki. >>Za wszelką pomoc bardzo serdecznie dziękujemy!<<