Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

STATUT

Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

Warszawa 00-270, ul. Krzywe Koło 30/3

 

STATUT

tekst jednolity (ze zmianami uchwalonymi na Walnym Zgromadzeniu Delegatów-Członków w dniu 9.01.2009 r.)

 

Rozdział I      POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, zwane dalej Stowarzyszeniem, ma na celu organizowanie rajdów motocyklowych do miejsc mordu i pochówku patriotów polskich gdziekolwiek one się znajdują, popularyzację prawdy historycznej o golgocie polskich patriotów, którzy zostali zamordowani za wierność Polsce – swojej Ojczyźnie.

 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

 

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

§ 7

1. Celami Stowarzyszenia są w szczególności:

a) organizowanie rajdów motocyklowych do miejsc mordu i pochówku patriotów polskich, gdziekolwiek one się znajdują,

b) pielęgnowanie tradycji narodowych, oraz popularyzacja patriotycznych postaw patriotów polskich w przełomowych okresach historii,

c) udzielanie pomocy Polakom na Wchodzie (tj. zamieszkałym na terenie byłych republik ZSRS).

2. Stowarzyszenie realizuje cele przez:

a) organizowanie rajdów motocyklowych,

b) upowszechnianie wiedzy o historii związanej z mordem patriotów polskich,

c) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,

d) gromadzenie funduszy na cele Stowarzyszenia,

e) organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków stowarzyszenia.

 

§ 8

Stowarzyszenie, celem realizacji swych statutowych celów, może ustanowić pełnomocników Zarządu – merytorycznych i terenowych.

 

§ 9

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnie obowiązujących zasadach.

 

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być motocykliści, którzy przynajmniej raz byli uczestnikami Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, a także sympatycy Stowarzyszenia, w znaczny sposób wspierający jego działalność.

2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która jest w stanie przyczynić się lub przyczynia się w znacznym stopniu do rozwoju idei Stowarzyszenia.

4. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w działalności statutowej władz Stowarzyszenia.

5. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania regularnych składek.

 

§ 11

Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia nabywa się przyjęciem kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

 

§ 12

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

a) swoją postawą i działaniami przyczynić się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, dbać o jego dobre imię,

b) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

c) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regularnie opłacać składki.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

b) może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

c) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,

d) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,

e) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

§ 13

1. Osoby fizyczne i prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia, przez złożenie deklaracji Zarządowi, w której zobowiążą się do udzielania Stowarzyszeniu pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej.

2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje Zarząd.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

4. Członkiem Honorowym Zarządu lub Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła, lub może wnieść wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

5. Członkowie honorowi i wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym, wymienionych w par. 12 ust. 2 pkt. b – e.

 

§ 14

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,

2) wykluczenie przez Zarząd:

a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,

d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia,

e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku orzeczenia sądu,

f) śmierci członka.

 

§ 15

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

 

Rozdział II   WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie.

b) Zarząd.

c) Komisja Rewizyjna.

d) Sąd Koleżeński.

2. Członkowie zwyczajni wybierają w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, na zgromadzeniach w proporcji: 1 delegat na 10 członków zwyczajnych. Zgromadzenia winny odbyć się najpóźniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. Pierwsze Władze Stowarzyszenia wybiera Walne Zgromadzenie Członków Założycieli.

4. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat.

 

§ 17

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Delegatów.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na 12 miesięcy, lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek minimum trzech członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich delegatów w skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa delegatów uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4. W Walnym Zgromadzeniu mogą także uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie honorowi oraz wspierający i zaproszeni goście.

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwalanie zmian statutu,

g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.

j) powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,

k) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów delegatów obecnych.

7. Zmiany statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy delegatów Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

8. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.

 

§ 19

1. Zarząd składa się z 7 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i od 3 do 7 innych członków Zarządu.

2. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 5 letnią kadencję.

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

4. Do kompetencji Zarządu należy:

a) realizacja celów statutowych

b) sporządzanie planów działalności

c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia

d) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

h) ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

§ 20

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków zwyczajnych wybranych przez Walne Zgromadzenie, w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz od 1 do 3 członków.

2. Do kompetencji  Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia (nie rzadziej jak raz w roku)

b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia

d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 

§ 21

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw spornych członków i zakresu działania Stowarzyszenia i jego członków, poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.

3. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

4. Sąd Koleżeński zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia.

5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

6. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.

 

§ 22

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w par. 19–21 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.

W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 23

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz ofiarności publicznej.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo, bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

 

§ 24

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie ujętych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o Stowarzyszeniach.