Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

Regulamin MMRK

REGULAMIN MMRK

I. Cele Rajdu

1. Złożenie hołdu Oficerom Wojska Polskiego, Polskim Policjantom, Żołnierzom Korpusu

Ochrony Pogranicza, Polskiej Inteligencji - ofiarom straszliwej zbrodni komunistycznej –

    zbrodni bez sądu i kary.

Złożenie hołdu ofiarom zbrodni niemieckich, ukraińskiego UPA, litewskich Szaulisów

Złożenie hołdu Sybirakom, wywożonym i mordowanym od stuleci.

2. Dotarcie na motocyklach do miejsc męczeństwa i kaźni Polaków, miejsc urodzin i zgonów

   Wielkich Polaków, a także miejsc na szlakach  chwały oręża polskiego.

3. Spotkania z Polakami i z ich dziećmi oraz wnukami i prawnukami.

4. Nawiązanie przyjaznych stosunków z motocyklistami, ludnością i władzami na trasie rajdu.

5. Propagowanie prawdy historycznej.

6. Udział w ratowaniu pomników narodowej historii, miejsc historycznych , miejsc pamięci a

    w tym cmentarzy (przede wszystkim  cmentarzy i mogił wojskowych).

II. Uczestnicy Rajdu

 1. Uczestnikiem Rajdu może być każdy motocyklista (wraz z pasażerem) bez względu na narodowość, kolor skóry jak również wyznawaną religię, który:
  1. Kieruje się w życiu dewizą Bóg Honor Ojczyzna oraz mottem autorstwa ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego „Kocham Polskę i Ty Ją kochaj”
  2. Zobowiązuje się podporządkować ustaleniom i poleceniom osób funkcyjnych Rajdu
  3. Zobowiązuje się przygotować własną osobę, a także motocykl wg najlepszej swojej wiedzy do trudów trasy Rajdu
  4. Ma umiejętność bezpiecznej jazdy motocyklem
  5. Posiada dokumenty wymagane przy przekroczeniu granicy państwowej RP
  6. Wypełni deklarację oraz oświadczenia uczestnika Rajdu
  7. Wniesie wymaganą przedpłatę.
 2.  Udział w Rajdzie jest dobrowolny. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Dowództwo Rajdu

 1. Komandorem Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego jest Pan Wiktor Węgrzyn.
 2. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Rajdu oraz w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników, Komandor Rajdu powołuje:
  1. Komandora Trasy – Zastępcę Komandora Rajdu
  2. Kapelana Rajdu
  3. Kwatermistrza oraz Dowódców Grup i inne osoby funkcyjne w zależności od potrzeb.
 3. Decyzje Komandora Rajdu w trakcie trwania Rajdu są niepodważalne i ostateczne.
 4. Osoby funkcyjne mają prawo wydawać polecenia dotyczące przebiegu Rajdu – wszystkim uczestnikom, w ramach swoich kompetencji.

IV. Prawa i obowiązki osób funkcyjnych

Komandor Rajdu

 1. Podejmuje ostateczne decyzje dotyczące organizacji i przebiegu Rajdu oraz uczestników.
 2. Organizuje  kontakty i współpracę w zakresie celów Rajdu z miejscowymi władzami,

przedstawicielami placówek dyplomatycznych i służb granicznych poszczególnych krajów będących na trasie Rajdu.

3.  Zatwierdza trasę i plan Rajdu. W uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję

     o zmianie trasy i planu, jednakże z zachowaniem terminu trwania Rajdu.

4. Decyduje o wyróżnieniu i nagrodzeniu uczestnika Rajdu .

5.  Decyduje o wykluczeniu uczestnika z Rajdu w następujących przypadkach:

   - nadużycia alkoholu lub środków odurzających;

   - nie udzielenia pomocy innym uczestnikom Rajdu;

   - popełnienia czynu przestępczego;

   - łamania postanowień Regulaminu Rajdu.

Komandor Trasy - Zastępca Komandora Rajdu

 1. W razie nieobecności Komandora Rajdu podejmuje wszelkie decyzje związane z Rajdem.

2. Organizuje uroczystości i przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym oraz szkoleniowo-

    edukacyjnym.

3. Prowadzi kolumnę motocykli po ustalonej trasie.

4. Ustala prędkość przejazdu, a także odpowiada za porządek i bezpieczeństwo w trakcie

tankowania paliwa oraz w miejscach zatrzymań i postoju. Decyduje o czasie trwania postoju.

 1. Ustala i egzekwuje porządek dnia.
 2. Decyduje o sposobie ochrony posiadanego mienia.
 3.  Podlega Komandorowi Rajdu

Kapelan Rajdu

 1. Organizuje uroczystości i przedsięwzięcia o charakterze religijno–patriotycznym.
 2. Organizuje  kontakty i współpracę w zakresie celów Rajdu z przedstawicielami Kościoła (ów) na danym terenie.
 3. Pełni posługę duszpasterską uczestnikom Rajdu i kieruje pracami pozostałych duszpasterzy i zakonników.
 4.  Podlega Komandorowi Trasy.

Logistyk Rajdu

1. Organizuje przedsięwzięcia  logistyczne związane z przebiegiem Rajdu.

2. Zarządza sprzętem samochodowym i innym sprzętem biwakowym.

3. Odpowiada za zabezpieczenie przeciwpożarowe Rajdu.

4. Odpowiada za pozostawienie w czystości miejsc postoju.

5. Podlega Komandorowi Trasy.

Dowódca Grupy

 1. Ma prawo wydawania poleceń motocyklistom i pasażerom ze składu Grupy.
 2. Odpowiada za porządek i dyscyplinę wewnątrz Grupy.
 3. Podejmuje wszelkie decyzje związane z właściwym funkcjonowaniem Grupy.
 4. Pilnuje miejsca podległej Grupy w trakcie jazdy oraz na postoju.
 5. W razie konieczności organizuje pomoc uczestnikom swojej Grupy.
 6. Wyznacza miejsca tankowania i organizuje sprawny zakup benzyny.
 7. Jest zobowiązany znać skład osobowy Grupy, umiejscowienie  motocyklistów a także stan techniczny pojazdów.
 8. Podlega Komandorowi Trasy.

Goniec

    To wyznaczony przez każdego Dowódcę Grupy motocyklista o wysokich umiejętnościach

    kierowania motocyklem, dysponujący odpowiednim sprzętem, który:

 1. Jedzie jako ostatni w Grupie. Stara się być widoczny dla prowadzącego - Dowódcy Grupy.

2. Przed rozpoczęciem jazdy Daje Dowódcy Grupy znak o gotowości wszystkich do startu.

3. Nie dopuszcza do samowolnego odłączenia się od Grupy lub samotnego pozostawienia

    na trasie uczestnika Rajdu.

5. W razie konieczności zatrzymania Grupy, powiadamia o tym  Dowódcę Grupy.

6. Podlega Dowódcy Grupy.

Rzecznik prasowy Rajdu

1. Organizuje spotkania z mediami.

2. Kieruje przebiegiem konferencji prasowych.

3. Udziela wywiadów w imieniu władz Rajdu.

4. Podlega Komandorowi Rajdu.

Skarbnik Rajdu

 1. Organizuje i nadzoruje wszelkie przedsięwzięcia związane z obsługą finansową Rajdu
 2. W uzasadnionych przypadkach na polecenie komandora Rajdu może dokonywać zbiórki środków finansowych lub rzeczowych

2. Po zakończeniu Rajdu sporządza sprawozdanie finansowe.

3. Podlega Komandorowi Rajdu.

Koordynator Darów

1. Prowadzi zbiórkę i zakupy darów.

2. Podczas Rajdu zajmuję się ich dystrybucją.

3. Wyznacza motocyklistów do noszenia paczek.

4. Podlega Kwatermistrzowi  Rajdu.

Historyk Rajdu

1. Organizuje spotkania i uroczystości z miejscową ludnością.

2. Organizuje informacje historyczne.

3. Podlega Komandorowi Rajdu.

Lekarz Rajdu

 1. Sprawuje opiekę lekarską nad uczestnikami Rajdu, polegającą na udzielaniu doraźnej

    pomocy medycznej i kieruje pracami pozostałych lekarzy, ratowników, pielęgniarek

     i innych osób przeszkolonych medycznie.

 1. Decyduje o zakazie kierowania motocyklem w stosunku do wszystkich uczestników Rajdu

    ze względu na stan zdrowia, a następnie powiadamia o swojej decyzji Komandora Rajdu.

 1. W razie wypadku udziela niezbędnej pomocy lekarskiej oraz nadzoruje dowóz i pobyt w

     szpitalu uczestnika Rajdu.

 1. Podlega Komandorowi Trasy.

Dowódca Pojazdu Łączności  i Nagłośnienia

 1. Prowadzi pojazd typu furgon umiejscowiony w kolumnie marszowej wg wskazań Komandora Trasy;
 2. Organizuje zabezpieczenie energetyczne środków łączności i nagłośnienia;
 3. Organizuje zabezpieczenie materiałów promocyjnych Rajdu;
 4. W uzasadnionym przypadku organizuje i realizuje przedsięwzięcia przy współpracy z Dowódcą Pojazdu Ewakuacyjno-Ratunkowego;
 5. Podczas współdziałania z Dowódcą Pojazdu Ewakuacyjno-Ratunkowego jest jego przełożonym.
 6. Podlega Komandorowi Trasy

Dowódca Pojazdu Ewakuacyjno-Ratunkowego

 1. Prowadzi pojazd ewakuacyjny (lawetę) umiejscowiony w ogonie kolumny marszowej;
 2. Udziela pomocy technicznej pojazdowi Rajdu;
 3. Organizuje przeprawę na trudnoprzejezdnych odcinkach trasy Rajdu;
 4. W uzasadnionym przypadku decyduje o ewakuacji za pomocą lawety;
 5. Podlega Komandorowi Trasy, a podczas współdziałania z Dowódcą Pojazdu Łączności i nagłośnienia  jest jego podwładnym.

V. Grupa motocyklowa

1. Grupy motocyklowe powołuje Dowództwo Rajdu przed rozpoczęciem Rajdu na podstawie

  informacji zawartych w indywidualnych zgłoszeniach (deklaracjach) kandydata na

  uczestnika Rajdu.

2. Skład grupy jest niezmienny w czasie trwania całego Rajdu. W szczególnie      uzasadnionych przypadkach związanych z bezpieczeństwem uczestników rajdu Komandor Rajdu może dokonać zmian w składzie grup.

 1. Wszelkie pytania dotyczące programu dnia, uczestnicy Rajdu kierują do Dowódcy Grupy.

 VI. Obowiązki uczestników

Obowiązkiem uczestnika Rajdu jest:

1. Stosować się do obowiązujących przepisów prawa, odnosić się z szacunkiem do ludności, świąt, zwyczajów oraz symboli państwowych obowiązujących na terytorium danego kraju.

2. Postępować zgodnie z etyką i honorem polskiego motocyklisty. W razie potrzeby zawsze służyć radą i pomocą innym uczestnikom Rajdu.

3. Przestrzegać przepisów prawa o ruchu drogowym w danym kraju.

4. Znać swoje miejsce w szyku kolumny. W trakcie jazdy obserwować zachowanie i tor jazdy

innych motocyklistów, utrzymywać bezpieczne odległości, nie wykonywać bez wyraźnego

powodu gwałtownych manewrów.

5. Realnie oceniać swoje umiejętności kierowania motocyklem, możliwości posiadanego sprzętu, sytuację i warunki jazdy.

6. Wykonywać polecenia osób funkcyjnych rzetelnie i terminowo.

7. Zapewnić nienaganny stan techniczny motocykla do udziału w Rajdzie.

8. Dbać o własne zdrowie oraz utrzymywać wysoką sprawność fizyczną.

9. Czujnie strzec i zdecydowanie bronić oddanego pod ochronę mienia.

10. Przestrzegać zasad i przepisów przeciwpożarowych i ochrony środowiska w miejscach

tankowania paliwa i biwakowania.

11. Miejsca biwakowania, noclegów pozostawiamy czyste, bez względu na to w jakim stanie je zastaliśmy.

12. Powiadamiać osoby funkcyjne o niesprawnościach sprzętu oraz odniesionych urazach ciała w trakcie Rajdu.

13. W razie wypadku:

a. zabezpieczyć rejon zdarzenia;

b. udzielić poszkodowanym pomocy medycznej;

c. wezwać pomoc;

d. powiadomić odpowiednie władze;

e. nie utrudniać innym prowadzenia akcji ratowniczej.

14. Umocować bagaże na motocyklach w sposób nie zagrażający innym uczestnikom ruchu.

15. Wykorzystywać postoje i zatrzymania na kontrolę stanu technicznego motocykla oraz

zamocowania sprzętu.

16. Przestrzegać zasady absolutnej trzeźwości w trakcie jazdy na motocyklu. Każdy uczestnik zobowiązany jest powstrzymywać się od spożywania nadmiernych ilości alkoholu oraz wszelkich innych środków odurzających w czasie postojów.

17. Niedopuszczalne jest odłączenie się od kolumny rajdowej jednego lub grupy motocyklistów, bez zgody Komandora Rajdu. Każde samowolne odłączenie, skutkuje usunięciem z Rajdu.

18. Wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu, poza ewentualną odpowiedzialnością uczestnika za skutki naruszania przez niego przepisów prawa, skutkują wykluczeniem z Rajdu.

19. Wszyscy uczestnicy potwierdzają własnoręcznym podpisem swoją zgodę na przestrzeganie postanowień Regulaminu Rajdu w osobnym oświadczeniu uczestnika.

VII. Kamizelka Rajdu Katyńskiego

1. Stowarzyszenie Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego ustanawia nadanie Kamizelki Rajdu Katyńskiego jako szczególnego i honorowego wyróżnienia uczestnika Rajdu Katyńskiego, która powinna być noszona przez uczestnika Rajdu z najwyższym szacunkiem i godnością.

2. Logo Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego stanowi własność Stowarzyszenia i może być wykorzystywane wyłącznie w celach określonych w statucie Stowarzyszenia.

3. Odznaki przynależności do Stowarzyszenia, odznaki Rajdu Katyńskiego oraz odznaki Zlotu Gwiaździstego nosi się przypięte do Kamizelki Rajdowej na lewej stronie. Pozostałe odznaki: historyczne, kresowe i honorowe nosi się na stronie prawej. Nie dopuszcza się noszenia odznak partii politycznych i stowarzyszeń promujących zachowania obce wartościom nadrzędnym.

4. Kamizelka Rajdu Katyńskiego, jako szczególne wyróżnienie przysługuje motocykliście lub

uczestnikowi Rajdu Katyńskiego, który, w sposób godny i zgodny ze Statutem oraz Regulaminem Rajdu, przejechał choć jeden Rajd w całości.

5. Przed Rajdem Katyńskim, uczestnik rajdu może otrzymać warunkowo kamizelkę rajdową po wpłaceniu depozytu w wysokości wartości kamizelki.

6. Po ukończeniu Rajdu Katyńskiego, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, decyzją Zarządu Rajdu Katyńskiego, kamizelka rajdowa może zostać przyznana uczestnikowi rajdu na stałe.

7. Wszelkie naganne zachowania uczestnika rajdu, które zostaną ocenione i uznane jako nie

godne, nie honorowe i nie koleżeńskie, związane z istotnym złamaniem obowiązującego

Regulaminu Rajdu, skutkujące zawieszeniem lub wykluczeniem uczestnika upoważniają

Komandora Rajdu do odebrania uczestnikowi kamizelki rajdowej, w czasie i miejscu określonym przez Komandora Rajdu. (kamizelkę należy oddać na pierwsze żądanie, wpłacony depozyt zostanie zwrócony w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu Rajdu Katyńskiego).

VIII. Sąd Koleżeński

1. W celu rozstrzygania sporów i zażaleń uczestników Rajdu, powołano Sąd Koleżeński.

2. Sąd Koleżeński może rozpocząć swoją działalność dopiero po zakończeniu Rajdu.

3. Sąd Koleżeński zbiera się na pisemny wniosek uczestnika Rajdu, złożony na ręce Komandora Rajdu.

4. Decyzje Sądu zapadają zwykłą większością głosów. Za wykroczenia przeciwko postanowieniom Regulaminu Rajdu Sąd Koleżeński może:

a. Udzielić uczestnikowi Rajdu upomnienia.

b. Udzielić uczestnikowi Rajdu nagany.

c. Zawiesić w prawach członka Stowarzyszenia.

d. Wykluczyć ze Stowarzyszenia.

IX. Komisja Rewizyjna Rajdu

1. W ciągu 45 dni od daty uroczystego zakończenia Rajdu, Komisja Rewizyjna sprawdzi zapisy księgowe oraz sporządzi pisemne sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli do Prezesa Stowarzyszenia "Rajd Katyński".

X.  Uwagi końcowe

1. Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński nie jest klubem motocyklowym.

2. Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński jest propozycją dla wszystkich motocyklistów, w Polsce i poza Jej granicami, zorganizowanych w klubach motocyklowych jak i niezrzeszonych, dla tych którzy kochają Polskę, Jej kulturę, historię.

3. Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński nie jest usługą turystyczną w rozumieniu Ustawy „O usługach turystycznych”, Dz. U. Nr223, poz. 2268 z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami.

4. Zapraszamy do współpracy.

ZASADY JAZDY GRUP MOTOCYKLOWYCH PODCZAS RAJDÓW KATYŃSKICH

Jazda motocykli w grupie różni się zasadniczo od jazdy indywidualnej. Motocyklista jadący w formacji motocyklowej staje się częścią większego zespołu i podlega innym zasadom.

Odpowiada za bezpieczeństwo swoje i kolegów. Nieprzestrzeganie zasad jazdy w grupie może zakończyć się tragicznie.

Uczestnicy Rajdów Katyńskich zapewne rozpoznają moskiewską ulicę i grupę moskiewskich bajkerów.

Każdy z motocyklistów ma indywidualne nawyki i może je stosować, kiedy jedzie solo, jeżeli chce jechać w grupie-

-  musi się podporządkować poniższym zasadom:

FORMACJE JAZDY

Podstawową formacją jazdy motocykli podczas Rajdów Katyńskich jest jazda "na zakładkę".

Pierwszy motocykl jedzie lewą stroną pasa drogi, drugi w odległości 1 sekundy po prawej stronie tego samego pasa i tak na przemian cala grupa. W trudnych warunkach (dziurawe drogi, deszcz, itp) zwiększamy odległości między motocyklami.

Jedziemy jednym pasem drogi a nie jak szarańcza - kilkoma.

Co to znaczy odstęp 1 sekundy? To jest odległość jaką motocykl przejeżdża w czasie jednej sekundy przy danej szybkości. Dla przykładu, przy szybkości 50 km/godz. będzie to 13 metrów, przy szybkości 120 km/godz.- 33 metrów. Im większa szybkość - odległość pomiędzy motocyklami się zwiększa. Jak zmierzyć tą odległość? Kiedy poprzedzający Ciebie motocykl mija wybrany przez Ciebie punkt przy drodze (znak drogowy, drzewo, słupek itp.) powiedz "sto dwadzieścia trzy" i twój motocykl powinien minąć ten sam punkt, jeżeli nie - to musisz dopasować odległość.

GRUPA RAJDOWA

Grupy rajdowe liczą do 10 motocykli. Grupę prowadzi i jest za nią odpowiedzialny Dowódca Grupy a zamyka doświadczony, dysponujący szybkim motocyklem Goniec Grupy. Motocykliści mniej doświadczeni jadą w czole kolumny Grupy za Dowódcą Grupy.

Niedopuszczalne jest:

-  zmiana miejsca w grupie w czasie jazdy.

-  hamowanie bez uprzedniego powiadomienia jadących z tyłu motocyklistów.

Jadący koło Ciebie spodziewają się że jesteś na właściwej pozycji, każda zmiana może spowodować problemy. Zbyt małe odległości pomiędzy motocyklami zwiększają niebezpieczeństwo.

Podczas wyprzedzania i pokonywania zakrętów, motocykle jadące "na zakładkę" zwiększają odległości do 2 - 3 sekund i przechodzą w szyk pojedynczy. Zmiany szyku jazdy dyktowane są przez Dowódcę grupy. (patrz znaki)

Grupa jadąca w szyku pojedynczym nie może być zbyt rozciągnięta, każdy motocyklista, uczestnik danej Grupy musi obserwować prowadzącego (Dowódcę) i wykonywać jego polecenia.

Jeżeli podczas jazdy w grupie nie czujesz się bezpiecznie - grupa jedzie zbyt szybko- daj znać ręką jadącym za Tobą motocyklistom, przepuść ich i jedź swoim własnym tempem. Za Tobą pozostanie tylko jadący ostatni w Grupie - Goniec, który również zwolni i zostanie z Tobą do pomocy. Funkcję Gońca Grupy przejmuje wówczas ostatni motocyklista w szyku. Na następnym postoju zostaniesz dołączony do Grupy wolniejszej. Jadący za Tobą motocykliści zapełnią opuszczone przez Ciebie miejsce w szyku, przesuwając się do przodu. Nie wolno zmieniać strony pasa - ten manewr jest niebezpieczny dla jadącej Grupy. Podobnie postępuj w przypadku, gdy z ważnych przyczyn (senność, potrzeby fizjologiczne itp.) musisz zatrzymać motocykl. Jeżeli Goniec Grupy uzna za stosowne zatrzymanie całej grupy musi powiadomić prowadzącego - Dowódcę. Jeżeli zostałeś z tylu i doganiasz swoja grupę, dołącz w ogonie grupy. Grupy rajdowe dobierane są z motocyklistów o podobnej komfortowej szybkości i podobnym zasięgu na pełnym zbiorniku paliwa.

Rajd Katyński nie jest wyścigiem.

ZATRZYMANIE GRUPY LUB KOLUMNY RAJDU

W sytuacji, gdy grupa lub kolumna musi się zatrzymać, obowiązkiem motocyklisty jest jak najszybciej opuścić pas ruchu, zjechać z asfaltu lub drogi na pobocze by nie utrudniać przejazdu innym uczestnikom ruchu.

STRATEGIA JAZDY

Podczas jazdy przez tereny wiejskie przechodzimy w szyk pojedynczy i zmniejszamy prędkość. Pamiętaj - ZWIERZĘTA MAJĄ ZAWSZE PIERWSZEŃSTWO.

Zakręty zwłaszcza lokalnych dróg często są pokryte piaskiem lub żwirem, spotkamy też drogi z dziurawe, kiedy są mokre – b. śliskie.

Jeżeli jakość drogi jest zła – jedziemy w formacji pojedynczej.

W mieście, na skrzyżowaniach dróg ze światłami, przechodzimy w szyk parami, ścieśniamy długość grupy i zmniejszamy znacznie odległości pomiędzy Grupami. Nie możemy dać się podzielić. Blokujemy skrzyżowanie całą Grupą (5 z lewej i 5 z prawej) do chwili kiedy przejedzie cała kolumna łącznie z furgonami. Blokuje pierwsza Grupa która wjeżdża na skrzyżowanie i dołącza w ogonie kolumny. Jeżeli nie wszystkim uda się przejechać skrzyżowanie i cześć motocykli zatrzyma się na świetle czerwonym, cześć grupy która przejechała skrzyżowanie zatrzyma się w bezpiecznym miejscu i czeka na pozostałe pojazdy.

W terenie niezabudowanym odległość pomiędzy Grupami zwiększamy, jednak zawsze jedziemy w zasięgu wzroku.                                                                                                  Kiedy Grupa zmienia kierunek jazdy (skręca w inną drogę, ulicę w mieście) a jadący z tyłu motocykliści mogą tego nie zauważyć, obowiązkiem ostatniego jest zatrzymać się na zakręcie i poinformować nadjeżdżających.

EFEKT JO-JO

Efekt Jo-jo powstaje wówczas, kiedy po zatrzymaniu się lub wychodząc z ostrych zakrętów prowadzący przyspiesza zbyt mocno. Odległości pomiędzy motocyklami znacznie się zwiększają. Jadący z tylu muszą znacznie przyśpieszyć, aby wrócić na swoje miejsca w kolumnie. Można zapobiec temu problemowi, jeżeli prowadzący ograniczy przyspieszenie i kontroluje grupę w lusterku.

TANKOWANIE

W warunkach jakie obowiązują za wschodnią granicą - zatankowanie 100 motocykli

zajęłoby ponad 6 godzin. Dlatego też Dowódca Grupy organizuje tankowanie wspólne. (druk tankowania)

Po przekroczeniu każdej granicy, zbierze od uczestników swojej Grupy, przewidywaną sumę jaką każdy uczestnik wyda na paliwo, na terenie danego państwa. Na stacji benzynowej, przed tankowaniem swojej Grupy, zostawi w kasie przewidywana sumę pieniędzy i motocykliści kolejno rozpoczną tankowanie, nie kasując licznika w dystrybutorze. Wyznaczony motocyklista spisze z licznika za ile zatankował kolejny motocykl i odliczy od sumy jaka jest na koncie zatankowanego motocyklisty. Po zatankowaniu całej Grupy odbierze w kasie nadpłatę.

SYGNAŁY INFORMACYJNE

Podczas jazdy, prowadzący Rajd (Grupę) podaje komendy, używając kierunkowskazów, rąk i nóg. Te sygnały wskazują zmianę drogi, przeszkody, zwiększenie szybkości lub zwolnienie, zmianę formacji jazdy. Te sygnały muszą być przekazane przez uczestników Grupy kolejno do ogona kolumny. Każdy uczestnik Rajdu musi je znać na pamięć.

Powyższe sygnały są własnością Motorcycle Safety Foundation, udostępniamy je za ich zgoda.

ZMIANA PASA DROGI

W dużych miastach na Wschodzie będziemy jechać wielopasmowymi i ruchliwymi drogami. Obwodnica moskiewska (Bolszoje Kolco) ma sześć pasów w jednym kierunku.

Aby zmienić pas drogi, prowadzący Grupę musi zmienić pas tak aby jadący za nim motocyklista również się zmieścił a następnie lekko zwolnił, wpuszczając przed siebie pozostałych motocyklistów Grupy, tak jak na poniższym rysunku.

PORANNA ODPRAWA

Każdy dzień rajdowy rozpoczynamy od odprawy Komandora lub jego zastępcy.

Na odprawie obecność wszystkich funkcyjnych obowiązkowa.

Podczas odprawy będzie podane m.in.:

1. Dokąd jedziemy, odległość i kiedy mamy tam być.

2. Postoje – punkty wyrównania (miejsca gdzie spotykają się wszyscy motocykliści).

3. Gdzie śpimy.

 ODPRAWA WIECZORNA

Każdy dzień rajdowy kończymy  odprawą Komandora lub jego zastępcy.

Zakres odprawy obejmuje:

 1. Meldunki Dowódców Grup o stanie Grupy:

- ilość i jakość stanu osobowego (stan zdrowotny i kondycja motocyklistów, morale);

- stan techniczny pojazdów, planowane remonty i obsługiwania;

- wnioski i propozycje.

<< WPŁATY : 20 zł - Anonimowy Darczyńca (15-02-2013) / 80 zł - Krzysztof Katczuk (15-02-2013) / 200 zł - Anonimowy Darczyńca "na rzecz Wileńskiego Hufca Maryi" (08-03-2013) / 1,19 zł - "Motorizer" "symboliczna złotówka" (11-03-2013) / 200 zł - Grażyna i Tadeusz Wiśnik, Warszawa "dar dla dzieci z kresów" (04-04-2013) / 37,08 zł - Anonimowy Darczyńca (05-04-2013) / 100 zł - Falarz Edward, Kraków (05-04-2013) / Janina Odzierej Kneptuna, Legnica (05-04-2013) / 150 zł - Piotr Ostrowski, Gdańsk (05-04-2013) / 100 zł - Małgorzta Mańka, Poznań (08-04-2013) / 40 zł - Janina Zborowska, Legnica (10-04-2013) / 1000 zł - "zebranych podczas uroczystości poświęcenia tablic "Golgoty Wschodiu i Smoleńskiej" w Płocku, w dniu 14 kwietnia 2013 r. / 100 zł - Kazimierz Kaja, Mszana Dolna (15-04-2013) / 400 zł - Frank Stępień, Benfleet (15-04-2013) / 250 zł - Alina Bachowska, Kraków (16-04-2013) / 100 zł - Daniel Cetlicer, Starachowice (18-04-2013) / 120 zł - Bogumił Kubiak, Wrocław (18-04-2013) / 700 zł - Stowarzyszenie Więzionych Internowanych, Częstochowa (26-04-2013) / 500 zł - Krzysztof Bazydło "darowiznę proszę przekazać na zakup różańców", Włocławek (29-04-2013) / 1,14 zł – Pan Rafał Grunt, Warszawa (2.05.2013) / 780,00 zł – Pani Jadwiga Bednarska Wielkopolska, Związek Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego w Lublinie (8.05.2013)/ 100,00 zł – Pani Teresa Kicińska Kurdziel, Sosnowiec (14.05.2013) / 100,00 zł – Pani Maria Oleksiejuk, Warszawa (16.05.2013)/ 300,00 zł – Pan Jan Olszewski, Elbląg (21.05.2013) / 200,00 zł – Pani Stanisława Alicja Komorowska wraz z mężem, Biała Rawska (29.05.2013) / 1.500,00 zł – Pani Zuzanna Maria Burchard, Warszawa (29.05.2013) / 1.000,00 zł – Pani Teresa Stanisława Kołek, Wrocław (31.05.2013) / 150,00 zł - Pan Witold Biernacki z Olsztyna (24-06-2013) / 100,00 zł - Pani Izabela Przybylska ze Słomnik (17-07-2013) / 30,00 zł – Pan Andrzej Kacperski z Pruszkowa. Na cele statutowe.(05-08-2013) / 100,00 zł – Pan Zbigniew Wołoszyn z Gorzowa Wielkopolskiego. Dar serca na Motocyklowy Rajd Katyński (11.08.2013) / 1500,00 zł Pan Julian Wyszomirski z Warszawy. Darowizna dla Polaków na Kresach Rzeczypospolitej. (13-08-2013) / 50,00 zł Państwo Maria i Jerzy Malinowscy z Komorowa. Darowizna na cele statutowe (13-08-2013) / 200,00 zł – Pani Zofia Maria Janik z Warszawy. Dar. (13.08.2013) / 200,00 euro – Pani Halina Aston z Niemiec. Dar dla Polaków na Kresach. (15.08.2013) / 50,00 zł Anonimowy darczyńca (15-08-2013) / 50,00 zł – Pan Andrzej Kozłowski z Karczyna Wieś (12.08.2013) / 100,00 zł – Pani Wanda Maria Adamczuk z Lublina. Dar na cele statutowe. (13.08.2103) / 100,00 zł – Pani Otylia Latała z Łowicza (14.08.2013) / 100,00 zł – Pani Maria Pernach z Warszawy (22.08.2013) / 150,00 zł – Pani Małgorzata Mrozińska z Radomia. Dar dla Rodaków na Kresach (22.08.2013) / 300,00 zł – Pani Anna Gołębiewska z Warszawy. Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia (30.08.2013) / 100,00 zł. – Nieznany Darczyńca, suma przekazana pod Kościołem Św. Aleksandra, na Placu 3- Krzyży, - dla Polaków na Kresach. (11.07.2013) / 30,00 zł. – Pan Andrzej Kacperski z Pruszkowa – wpłata na cele statutowe. (05.08.2013) / 100,00 zł. – Pan Zbigniew Wołoszyn z Gorzowa Wielkopolskiego – dar serca na Motocyklowy Rajd Katyński (11.08.2013) / 200,00 zł. – Pani Maria Zofia Janik-Czachor z Warszawy – Dar (13.08.2013) / 50,00 zł. – Państwo Maria i Jerzy Malinowscy z Komorowa – darowizna na cele statutowe. (13.08.2013) / 1.500,00 zł. Pan Julian Wyszomirski z Warszawy – darowizna. (13.08.2013) / 50,00 zł. – Nieznany Darczyńca – dla Polaków na Kresach. (19.08.2013) / 1.000,00 zł. – Pan Bogdan Czerwiński ZPUH STOL-DOM – Dar dla polskich dzieci na Kresach. (19.08.2013) / 200,00 zł. Pan Sławomir Janus z Pierzchnicy – Dar dla polskich dzieci na Kresach (19.08.2013) / 2.560,08 zł. – Pani Jolanta Chełmińska wraz z pracownikami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Administracji Zespolonej – na podarunki dla dzieci w czasie Rajdu. (19.08.2013) / 160,00 zł. – Pan Henryk Kowalczyk z Ostrowia Mazowieckiego – Dar dla Polaków na Kresach. (20.08.2013) / 500,00 zł. – Pan Czesław Straczyński z Gidle – GRATULACJE (20.08.2013) / 100,00 zł. – Pani Danuta Somczyńska-Stępka z Warszawy – na dary rajdowe (20.08.2013) / 100,00 zł. – Pan Grzegorz Kowalski z Sulejówka – darowizna na Rajd Katyński (21.08.2013) / 40,00 zł. – Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – wpłata na Rajd Katyński (21.08.2013) / 1.000,00 zł. – Pani Elżbieta Knyziak z Warszawy – dar dla polskich dzieci na Kresach. (22.08.2013) / 100,00 zł. – Państwo Lucyna i Tadeusz Szula z Okuniewa – darowizna. (22.08.2013) / 70,00 zł. – Pani Anna Walendzik z Warszawy – na cele statutowe Rajdu Katyńskiego (26.08.2013) / 250,00 zł. – Pani Janina z Placu Zamkowego – dla Polaków na Kresach (26.08.2013) / 50,00 zł. – Pani Helena i Józef Przybylscy ze Słomnik – darowizna (3.09.2013) / 50,00 zł. – Pani Jadwiga Rudz z Warszawy – dla dzieci na Kresach (16.09.2013) / 100,00 zł. – Wiesław Michał Bojarski z Lublina – darowizna (27.09.2013) / 30,00 zł. – Pani Łucja Janina Wojtczak z Góry – dar (27.09.2013) / 100,00 zł. – Pani Maria Wróbel z Gdyni – na organizacyjne cele rajdów (30.09.2013) / 50,00 zł. – Pan Mieczysław Józef Czajkowski z Gdańska – darowizna (1.10.2013) / 200,00 zł. – Pani Stanisława Pikula z Modliborzyc – wpłata. (9.10.2013) / 30,00 zł. – Pan Zbigniew Grabowski z Bojano – dar dla Polaków na Wschodzie. (10.10.2013) / 1.000,00 zł. Pani Danuta Somczyńska-Stępka z Warszawy – na odbudową kościoła w Okopach Świętej Trójcy. (15.10.2013) / 300,00 zł. – Pan Leszek Patejuk Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOPLAN z Wołomina – dary dla Polaków na Kresach. (21.10.2013) / 30,00 zł. – Pani Lidia Wolf z Sadowa – Darowizna. (28.10.2013) / 30,00 zł. – Pan Zbigniew Grabowski z Bojano – dar dla Polaków na Wschodzie. (12.11.2013) / 50,00 zł. – Pan Mieczysław Mleczko z Bielan Wrocławskich – darowizna na cele statutowe. (14.11.2013) / 500,00 zł. – Pan Czesław Strączyński z Częstochowy – wpłata na Rajd Katyński. (20.11.2013) / 20,00 zł. – Nieznany ofiarodawca na pogrzebie Pani Marianny Popiełuszko – na światełko na kresowych grobach. (25.11.2013) / 30,00 zł. – Pan Zbigniew Grabowski z Bojano – na dary dla Polaków na Wschodzie. (10.12.2013)<<DARY RZECZOWE : Książki dla Polskich dzieci na Kresach - Gimnazjum "Ofiar Katynia" w Lisiej Górze. /Książki-polska literatura klasyczna,polska literatura dla dzieci,książki-historia Polski,przybory szkolne - Uczniowie Szkoła Podstawowa w Bogdance powiat brzeziński,województwo łódzkie/ Artykuły i przybory szkolne o wartości 2.000,00 zł (06.07.12) - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY, Region Śląsko-Dąbrowski, ZARZĄD REGIONU. / Książki, zabawki, przybory szkolne, zebrane w szkołach: -Gimnazjum Nr 42 z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Twardej Warszawa -Szkoła Podstawowa Nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie-XXII LO im. Jose Marti w Warszawie. / Książki o tematyce historycznej, patriotycznej, płyty CD - Pani Wanda Schultz, Pruszków. / Materiały szkolne o wartości 1000,00 zł - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Wołomin, ul. Graniczna 1, Prezes Zarządu, Paweł Solis. / Materiały szkolne o wartości 1228,00 zł - Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 34, Wołomin, Prezes - Ireneusz Maślany. / 100 szt. książek „Historia Polski” o wartości ok. 2000,00 zł - Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o. Oddział NAFTGAZ w Wołominie, ul. Łukasiewicza 11, Prezes Jerzy Nalepa. / Środki spożywcze o wartości ok. 500,00 zł - TRANZBET Piotr Piotrowski, ul. Mińska 40, Wołomin. / Słodycze (ok. 62 kg) – Tago Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego Tadeusz Gołębiewski, Ciemne, ul. Wołomińska 125, Radzymin. / Środki czystości o wartości ok. 1500,00 zł - DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A., ul. Łukasiewicza 11a, Wołomin, Prezes Bogdan Władysław Domagała. / 50 plecaków o wartości 1500,00 zł – BJM Sp. z o.o., Wiceprezes Iwona Dorota Klimek i Barbara Stefania Myszk, ul. Wileńska 51 bud. A lok. nr 1, Wołomin. / Słodycze (ok. 90 kg) - Józef Tokarski, ul. Wileńska 43, Wołomin. / Buty i materiały szkolne o wartości ok. 550,00 zł - Zakład Energetyki Cieplnej w Wołomini, Sp. z o.o. , ul. Szosa Jadowska 49, Wołomin Prezes Zarządu Edward Olszowy. / 35 plecaków szkolnych o wartości 1035,00 zł - Przedsiębiorstwo Usługowe "UNIWERS" Zdzisław Kuniczuk, ul. Krasickiego 19, Ustka. / Materiały szkolne o wartości 986,00 zł - Andrzej Saulewicz HYDRO-INSTAL, ul. Żytnia 6 Wołomin. / Materiały szkolne o wartości 986,00 zł – Włodzimierz Królik "KROL" Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno Instalacyjnych, ul. Łukasiewicza 9G, Wołomin.  / Albumy „Perła wschodu” o wartości 600,00 zł oraz Słodycze ok. 62 kg - P.H.U. Jan Zientara S.C.  J.D.A.A. Zientara, ul.Szosa Jadowska 53, Wołomin. / Albumy i książki o wartości ok. 300,00 zł – Pani Maria Krukowska, ul. Mariańska, Wołomin. / 3 paczki książek – Ks. Sylwester Sienkiewicz, Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, ul. Kościelna 56, Wołomin. / Albumy o wartości 300,00 zł - Edward Olszowy, Wołomin. / 10 plecaków szkolnych o wartości 300,00 zł - Konrad Rytel wice starosta wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, Wołomin. / 7 plecaków o wartości 203,00 zł - Krzysztof Kuc, ul. Chrobrego, Wołomin. / 2 kartony słodyczy - Cadbury WEDEL, ul. Zamoyskiego 28/30, Warszawa. / Albumy i materiały szkolne - Urząd Miasta Kobyłka, Pan Burmistrz Robert Roguski, ul. Wołomińska 1, Kobyłka. / Słodycze (ok. 70 kg) - PPHU Bomilla Sp. z.o.o Włocławek, ul. Wyszyńskiego 11/13, Włocławek. / Produkty spożywcze (chleby, maca, poduszeczki, etc.) 700 opakowań - Chaber S.A., Al. Prymasa Tysiąclecia 83, Warszawa. / Przybory szkolne, plecaki (1 paleta) - Zdzisław Struzik, Parafia Dobrego Pasterza Warszawa Wola ul Szczecińskiego 5. / Przybory szkolne, pamiętniki, zeszyty, zabawki, bryloczki, książki (3 kartony) – The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 26, Warszawa. / Książki, zabawki szkolne, przybory – Indywidualni, anonimowi darczyńcy. / Elementarze do nauki j. polskiego 40 egz. o wartości ok. 2000,00 zł - Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie ul Hlonda 1, Warszawa. / Materiały promocyjne (notatniki, mapy, etc.) - Mirosław Treter, Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, Suwałki. >>Za wszelką pomoc bardzo serdecznie dziękujemy!<<